shekhar kapur

Shekhar Kapur Reveals He Was “Offered” Rs 300 Crore To Make Mr India 2

Shekhar Kapur. (Courtesy: ShekharKapur) Did you know that Shekhar Kapur was offered Rs 300 crore…